آموزش مالیموفقیت

بالا بردن اعتماد به نفس و موفقیت در فروش بیشتر

موفقیت در فروش بیشتر

بالا بردن اعتماد به نفس و موفقیت در فروش بیشتر

بخش اساسی شخصیت شما را اعتماد به نفس شما تشکیل می دھد.

اعتماد به نفس شما، مھمترین بخش از شخصیت شما است. شما در ذھنتان تصوری از خودتان دارید که بخش عاطفی این تصور از خویشتن، اعتماد به نفس شما است. اگر درون انسان را به یک نیروگاه تشبیه کنیم اعتماد به نفس، مرکز رآکتور اتمی است که انرژی درون شما را تولید می کند. اعتماد به نفس رکن اساسی زندگی شما را تشکیل می دھد و مھمترین وتنھا عاملی است که نگرش و شخصیت شما را مشخص میکند وعامل اصلی موفقیت تان در زندگی است.

 

تعریف اعتماد به نفس

بھترین تعریفی که می توان برای اعتماد به نفس ارائه کرد این است که شما چقدر خودتان را دوست دارید. ھر چه شما بیشتر خودتان را دوست داشته باشید،قبول داشته باشید وبه عنوان فردی با ارزش و مھم به خودتان احترام بگذارید، به ھمان اندازه اعتماد به نفس شما بیشتر خواھدشد.ھر چه بیشتر احساس خوبی نسبت به خودتان داشته باشید به ھمان اندازه شاد و مثبت خواھید بود.

بالا بردن اعتماد به نفس و موفقیت در فروش بیشتر

بالا بردن اعتماد به نفس و موفقیت در فروش بیشتر

 

منشا انگیزش درونی

سطح انرژی، شورو شوق و انگیزش درونی شما رااعتماد به نفس شما تعیین می کند. سطح اعتماد به نفس شما ھمچون سوپاپ کنترلی است کھروی عملکردو کارآیی شما تاثیر دارد. اعتماد به نفس ھمان اھمیتی را در زندگی شما دارد که سوخت در پرتاپ موشک به فضا دارد. افرادی که اعتماد به نفس بالایی دارنددر ھر کاری که انجام می دھندعملکرد خوبی دارند.

 

دوست دارید چه کسی باشید

پندار از خود را اینگونه می توان تعریف کرد که شمادر ذھنتان فردی را تصور می کنید کھخیلی دوست دارید روزی در آینده شبیه آن باشید.به عنوان یک فرد، پندار از خود، رشد و تکامل شما و جھت زندگی شما را تعیین می کند. از سوی دیگر تصویریکه شما از خودتان در ذھن داریدشیوه عملکرد شما را در زمان حال تعیین می کند. تصور از خود یعنی آنچه که امروز در این لحظه ھستید.

تصویر از خود، یعنی آنگونه که شما در فعالیت ھای ھر روزه خود عمل می کنید و پندار از خود، یعنی روشی که شما اگر روزی ھمان فرد ایده آلی باشید که دوست دارید، آنگونه عمل خواھید کرد. ارتباط بین این دو سطح اعتماد به نفس شما را تعیین می کند.

تلاش برای ھماھنگی ومطابقت با پندار از خود ھر چه فعالیت ھای روزانه شما با آن فردی که در ذھنتان دوست دارید شبیه آن باشید، مطابقت بیشتری داشته باشد به ھمان اندازه اعتماد به نفس شما ھم بیشتر می شود. اگر تصویر ایده آلی که از خودتان در ذھنتان ساخته اید آرام، مثبت ومنظم باشد و دائما در تلاش برای رسیدن به موفقیت باشد، شما در زندگی واقعی تان ھم آرام، مثبت ومنظم خواھید بود وقدم به قدم در جھت رسیدن به اھداف تان تلاش خواھید کرد. اعتماد به نفس شما در سطحی بالا وخوب خواھد بود. خودتان را دوست خواھید داشت وبه خودتان احترام خواھید گذاشت. شما احساس آرامش واعتماد به نفس خواھید کرد. فردی شاد، سالم، خوش بین با عملکردی عالی خواھید بود.

بالا بردن اعتماد به نفس و موفقیت در فروش بیشتر

بالا بردن اعتماد به نفس و موفقیت در فروش بیشتر

 

عوامل اصلی برای موفقیت در فروش را در خودتان ایجاد کنید

اعتماد به نفس باعث می شود که تصوری که از خودتان دارید، مثبت باشد. اعتماد به نفس بالا وخویشتن پذیری عوامل اصلی موفقیت در فروش ھستند. ھر چه شما بیشتر خودتان را دوست داشته باشید وبه خودتان احترام بگذارید به ھمان اندازه عملکرد شما در انجام کارھایتان بھتر خواھد بود. ایجاد وحفظ اعتماد به نفس بالا در خودتان مھمترین کاری است که ھر روز می توانید انجام دھید تا آنجایی که خودتان را طوری بسازید که قادر باشید به تمام اھداف تان دست پیدا کنید.

 

تمرین ھای عملی

دو کار وجود داردکه فورا می توانید انجام دھید تا این ایده ھا راعملی کنید. اولا،این کلمات را با خودتان تکرار کنید”من خودم را دوست دارم! من خودم را دوست دارم!” در طی روز بارھا وبارھا تکرار کنید. این کلمات قدرتی دارند که باعث می شوند شما شادتر باشید وعملکرد بھتری داشته باشید. ثانیا، دایما به موفقیت ھایتان، پیروزی ھایتان و بھترین لحظات تان فکرکنید. ھر چه بیشتر به تجربیات ولحظات خوبی که داشته اید فکر کنید، به ھمان اندازه خودتان را بیشتر دوست خواھید داشت وبه خودتان احترام خواھید گذاشت وکارھایتان رابھتر انجام خواھید داد.

حمید ملکی

 

بالا بردن اعتماد به نفس و موفقیت در فروش بیشتر

برچسب ها

علیرضا میرزابگی

عليرضا ميرزابگي هستم ، كارشناسي رشته فناوري اطلاعات ، علاقه شديد به كار آفريني و كسب و كار و توسعه فناوري دارم و دوست دارم اطلاعات و تجربياتم خودم رو در بين شما دوستان نيز در اشتراك بزارم .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن
بستن